1. Všeobecná ustanovení, Smlouva o zprostředkování

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetové nákupní galerii Svetomat.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele internetového obchodu, prodávajícího a kupujícího (zákazníka).

1.2 Nákupní galerie je provozována na webové stránce umístněné na internetové adrese www.svetomat.cz

1.3 Provozovatelem internetové nákupní galerie je Svetomat.cz., IČ: 06994253, se sídlem Biskupský dvůr 1154/1, 110 00, Praha zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 291987

1.4 V případě nákupu zboží uzavírá kupující s provozovatelem nákupní galerie Svetomat.cz společností Hera Fashion Investment s.r.o. smlouvu zprostředkovatelskou.

1.5 Prostřednictvím internetové nákupní galerie Svetomat.cz prodávají zboží zahraniční subjekty.

1.6 Provozovatel internetové nákupní galerie Svetomat.cz pro prodávající zprostředkovává uzavírání kupních smluv se zákazníky, zastupuje prodávající při jejich uzavírání a obstarává pro prodávající některé další záležitosti v souvislosti s jejich plněním

1.7 Provozovatel internetového obchodu je ze strany jednotlivých prodávajících oprávněn vyhlásit tyto obchodní podmínky tak, aby byly součástí kupních smluv uzavíraných prostřednictvím internetové nákupní galerie Svetomat.cz.

1.7 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup uskutečňovaný spotřebiteli.

1.8 Prostřednictvím katalogu zboží, nacházejícího se na internetové adrese Svetomat.cz, umožňuje provozovatel internetového obchodu zákazníkům činit návrhy (objednávky) na koupi tohoto zboží.

1.9 Ve věcech, ohledně nichž platí přípustnost volby práva, se kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu Svetomat.cz řídí právem České republiky.

1.10 Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím probíhá prostřednictvím provozovatele nákupní galerie Svetomat.cz. Preferovaným prostředkem komunikace je elektronická pošta. Kontaktní adresa provozovatele je info@svetomat.cz.

1.11 Níže uvedené podmínky užití upravují zprostředkování nákupu mezi Kupujícím a Dodavatelem zboží a vymezují a upřesňují práva a povinnosti Zprostředkovatele (Provozovatel) a Kupujícího v internetové nákupní galerii Svetomat.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující, který je spotřebitelem, nebo jen spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené v rámci všeobecných podmínek užití občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.).  Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel, který nakupuje výrobky pro potřeby svého podnikání. Tento Kupující se řídí všeobecnými podmínkami užití v rozsahu, které se ho týkají, a občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.).

1.12 Poskytovatel vyvíjí činnost k tomu, aby třetí osoby (dále jen „Uživatelé“ nebo „Kupující“) měli možnost prostřednictvím internetové nákupní galerie Svetomat.cz zakoupit zboží od Dodavatelů (dále také „Prodávajících“), tj. uzavřít s Dodavateli smlouvu kupní (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“). Kupující uzavírá s Poskytovatelem formou odeslání a zaplacení závazné objednávky smlouvu zprostředkovatelskou vč. příkazní (dále jen ‚smlouva‘). Po uzavření smlouvy Poskytovatel zprostředkuje Kupujícímu nákup zboží od Dodavatele jménem Kupujícího a na jeho účet.

1.13 Poskytovatel zprostředkovává Kupujícím nákup od Dodavatelů a zastupuje je v placení kupní ceny (dále i jen „služba“). Služba je poskytována za odměnu. Odměna Poskytovatele je již zahrnuta v kupní ceně zboží.

1.14 Níže uvedené podmínky užití upravují zprostředkování nákupu mezi Kupujícím a Dodavatelem zboží a vymezují a upřesňují práva a povinnosti Zprostředkovatele (Provozovatele) a Kupujícího v internetové nákupní galeri Svetomat. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující, který je spotřebitelem, nebo jen spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti

1.15 Kupující, který je spotřebitelem, nebo jen spotřebitel, je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené v rámci všeobecných podmínek užití občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) a jeho zvláštními ustanovenými o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.).

1.16 Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatelem. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Vztahy mezi Zprostředkovatelem a Kupujícím – podnikatelem, se řídí všeobecnými podmínkami užití v rozsahu, které se ho týkají a obecnými ustanoveními občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.).

 

2. Výběr zboží k objednání, objednávka, uzavření smlouvy

2.1 Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře z webového rozhraní v nákupní galerii Svetomat.cz činí zákazník závaznou objednávku. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Zákazník je povinen před odesláním objednávkového formuláře zkontrolovat všechny vyplněné údaje a všechny jím provedené volby možností tam, kde se nabízí variantní provedení či variantní jednání. Do okamžiku odeslání objednávkového formuláře může zákazník opravovat chyby a taktéž měnit obsah objednávky. Kupujícímu je umožněno seznámit se před odesláním objednávky s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.   

2.2 Objednávka je návrhem kupní smlouvy adresovaným prodávajícímu.

2.3 Prodávající prostřednictvím provozovatele internetové nákupní galerie neprodleně potvrdí kupujícímu obdržení objednávky a její přijetí, a to elektronickou poštou na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce. Spolu s potvrzením obdržení objednávky je zákazníkovi zaslána rekapitulace jeho objednávky. Potvrzením obdržení objednávky se rozumí potvrzení jejího převzetí provozovatelem nákupní galerie k dalšímu zpracován.

2.4 Potvrzením přijetí (akceptace) zákazníkovy objednávky je uzavřena kupní smlouva mezi zákazníkem a prodávajícím.

2.6 Smlouva sestává z objednávky, potvrzení jejího přijetí a její součástí jsou tyto všeobecné obchodní podmínky. Znění všech uvedených součástí smlouvy je zpřístupněno zákazníkovi tak, že je buď zákazníkovi zasláno (viz odst. 2.3) anebo je zákazníkovi umožněno jeho stažení či vytištění (všeobecné obchodní podmínky umístěné na internetové adrese www.Svetomat.cz). 

2.7 Smlouva je archivována provozovatelem internetového obchodu v elektronické podobě a není s výjimkou prodávajícího přístupná třetím osobám.

2.8 V případě, že provozovatel internetové nákupní galerie Svetomat.cz sdělí kupujícímu odmítnutí objednávky, a to elektronickou poštou na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce, objednávka pozbývá závaznosti, aniž dojde k uzavření kupní smlouvy. Provozovatel internetové nákupní galerie je oprávněn odmítnout objednávku zejména z důvodu vyčerpání zásob zboží a jeho dlouhodobé nedostupnosti. Provozovatel internetového obchodu je oprávněn objednávku odmítnout rovněž z důvodu, že zákazník v průběhu období jednoho roku bezprostředně předcházejícího jeho aktuální objednávce (tj. okamžiku jejího doručení provozovateli) opakovaně, tj. alespoň ve dvou případech,  bezdůvodně anebo neoprávněně odmítl převzít doručované zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu Svetomat.cz.    

2.9 Zboží je dle zaměření obrazově prezentováno ve virtuální nabídce umístěné na webových stránkách internetové nákupní galerie Svetomat.cz. U každého zboží je uveden jeho název, popis, cena a popřípadě další doplňující informace.

2.2 Výběr zboží k objednání Uživatel (Kupující) provádí jeho vložením do nákupního košíku. Odesláním objednávky uzavírá Kupující smlouvu s Poskytovatelem o závazném objednání zboží od Dodavatele.

2.3. Po úspěšném vytvoření objednávky zákazník prostřednictvím elektronické pošty obdrží potvrzení o přijetí objednávky s označením předmětu smlouvy, cenou a platební pokyny pro uhrazení, platí-li převodem nebo vložením na účet Poskytovatele. Okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky je smlouva uzavřena.

2.4 Odesláním objednávky zákazník zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami užití, a že s nimi souhlasí.

2.5 Účinnost smlouvy je vázána na splnění odkládací podmínky. Odkládací podmínka je úhrada ceny v celkové výši Kupujícím.

2.6 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je poskytovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastěným stranám.

 

3. Cena, způsob platby

3.1 Cenou se pro účely těchto všeobecných podmínek užití rozumí částka, uvedená u každého zboží, která představuje součet kupní ceny a odměny ponížené o náklady na dodání zboží Kupujícímu. Poskytovatel Kupujícímu negarantuje, že je cena konečná. V průběhu doručení zboží může dojít k celnímu projednání zboží. Možnost celního projednání může postihnout pouze objednávky v celkové hodnotě vyšší než 550 Kč. Poskytovatel se zavazuje kompenzovat Kupujícím (pouze spotřebitelům) dodatečně vzniklé náklady – CLO, DPH a poplatek za celní projednání formou poukázky na další nákup, příp. refundem. Bližší informace a pokyny k celnímu řízení a uplatnění nároku na kompenzaci naleznete ZDE. Zahraniční dodavatelé nejsou plátci DPH, nelze tedy na od nich zakoupené zboží uplatnit odpočet DPH. 

3.2 Cena se hradí bezhotovostním převodem z účtu nebo vkladem na účet poskytovatele předem nebo jinou nabízenou online platební metodou. Cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé částky na účet poskytovatele. Úhradou ceny se objednávka stává závaznou. Za zboží není možné platit dobírkou z důvodu expedice zboží od Dodavatelů sídlících převážně v zahraničí.

3.3 Na základě rozhodnutí ústavního soudu Pl.ÚS 26/16 ze dne 12. 12. 2017 došlo ke zrušení povinnosti elektronické evidence tržeb u našeho e-shopu.

3.4 Internetový obchod Svetomat.cz nabízí možnost platby bankovním převodem, debetní kartou, QR kódem, vkladem v bance či složenkou typu A na kterékoliv poště České republiky, viz. způsoby platby

 

4. Dodání zboží

4.1 Zboží dodává Dodavatel. Obvyklá dodací doba je uvedena u každého produktu. Standardní doba dodání činí 15-40 pracovních dní (ve vyjmečných případech až 200 pracovních dní). V rámci programu Garance spokojenosti mohou zákazníci zažádat o znovuzaslání zboží, refundaci kuponem nebo vrácení peněz v případě, kdy není zásilka doručena do 60 dnů ode dne odeslání. Nejzazší termín plnění (doručení zásilky ode dne odeslání) dle ust. § 5 odst. 2 písm. b) zák. č. 634/1992 Sb. činí 365 dní. Obvyklá doba odeslání zboží od potvrzení objednávky (resp. uhrazení objednávky v případě platby předem) činí 1-5 dnů. Nejzazší termín odeslání zásilky ode dne potvrzení objednávky (resp. uhrazení objednávky v případě platby předem)
činí 30 dní. V případě, že dodavatel v této lhůtě zboží nevyexpeduje, vyhrazuje si Provozovatel právo od smlouvy odstoupit v souladu s ust. 8.5 těchto obchodních podmínek. Vyhrazujeme si právo prodloužit dobu dodání o státních svátcích.

Balíček doručuje Česká pošta, nebo Zásilkovna – záleží na tom, z jaké země je balíček odesílán.

 

3. Obsah kupní smlouvy

3. 1 Předmětem plnění dle uzavřené kupní smlouvy je dodání zboží, specifikovaného v objednávce kupujícího přijaté (akceptované) prodávajícím prostřednictvím provozovatele internetové nákupní galerie, v množství a za cenu, které jsou určeny stejným způsobem. 

3.2 Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Dodání zboží se provádí pouze na místa nacházející se v České republice nebo na Slovensku.

3.3 Způsob doručení zboží volí kupující při vyplňování objednávkového formuláře.

3.4 Dodací podmínky, včetně údajů o případně účtovaném dopravném a balném a včetně pravidel stanovených pro případ neúspěšného doručování zásilky se zbožím, jsou podrobně specifikovány na internetové adrese www.svetomat.cz v rubrice nazvané Doprava a doba dodání jsou součástí těchto obchodních podmínek.

3.5 Způsob placení kupní ceny volí kupující při vyplňování objednávkového formuláře. Cena se platí v korunách českých.

3.6 Platební podmínky jsou podrobně specifikovány na internetové adrese www.svetomat.cz v rubrice nazvané Doprava a doba dodání. Tyto platební podmínky jsou součástí těchto obchodních podmínek.

3.7 Platí-li kupující vedle kupní ceny zboží též dopravné, balné a/nebo poplatek za platbu na dobírku, hradí se všechny tyto platby najednou.

3.8 Je-li prodej zboží zdanitelným plněním a podléhá dani z přidané hodnoty, zahrnuje kupní cena zboží výši této daně.

3.9 V případě potřeby poskytne provozovatel internetového obchodu kupujícímu na jeho žádost bezúplatně součinnost nutnou ke zdárnému absolvování celní procedury, které podléhá dovoz zboží na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.svetomat.cz         

3.10 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

3.11 Kupující je povinen při převzetí zásilky se zbožím stav zásilky překontrolovat. V případě, že je doručovaná zásilka poškozena, sepíše o tom kupující s přepravcem zápis. 

3.12 Vyplněním a odesláním objednávky v rámci internetového obchodu Svetomat.cz dává kupující prodávajícímu a provozovateli internetového obchodu souhlas ke shromažďování a uchovávání (archivování) osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a k jejich obchodnímu a marketingovému využití. Pravidla nakládání s osobními údaji a pravidla jejich ochrany jsou podrobně specifikována na internetové adrese www.svetomat.cz v rubrice nazvané Zásady zpracování osobních údajů. Tato pravidla jsou součástí těchto obchodních podmínek.

3.13 Kupující má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu Svetomat.cz odstoupit. Podrobnosti stanoví vzorové poučení o možnosti odstoupení od smlouvy nacházející se na internetové adrese Svetomat.cz v rubrice nazvané Reklamační řád. Toto poučení je součástí těchto obchodních podmínek. Poučení upravuje podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy a obsahuje formulář pro odstoupení od smlouvy.

3.14 Práva zákazníka z vadného plnění a pravidla pro jejich uplatnění jsou upravena na internetové adrese www.Svetomat.cz v rubrice nazvané Reklamační řád. Reklamační řád je součástí těchto obchodních podmínek.

5. Ochrana osobních údajů Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Více v dokumentu zásady zpracování osobních údajů.

 

6. Další ustanovení

6.1 Nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku lze uplatňovat u Dodavatele, nikoliv Poskytovatele.

6.2 České návody nejsou standardně dodávány s výrobky, neboť Dodavatelé sídlí v Číně, Hong Kongu či Singapuru. Poskytovatel se však snaží Kupujícím vyjít maximálně vstříc a ke složitým výrobkům zašle na požádání český návod v elektronické podobě, má-li ho k dispozici. Pokud návod k dispozici není, Poskytovatel se zavazuje poskytnout Kupujícímu takové rady prostřednictvím zákaznického servisu, aby mohl výrobek bez problémů používat.

6.3 Poskytovatel se zavazuje řešit případné ztráty či poškození zásilek se zbožím směrem od Dodavetele ke Kupujícímu a to ve prospěch kupujícího tak, aby mu nevznikla žádná škoda plynoucí z této události.

6.4 Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou nesprávnou manipulací se zbožím.

 

7. Reklamace 

7.1 Poskytovatel se zavazuje řešit reklamace výrobků zakoupených Kupujícím od Dodavatele v zákonné lhůtě 30 dnů. Poskytovatel se dále zavazuje, že přijme reklamaci výrobku na své provozovně v ČR, aby nemusel Kupující vynakládat vyšší než obvyklé finanční prostředky zasíláním reklamovaného výrobku Dodavateli do zahraničí. Poskytovatel poté doručí zboží k reklamaci Dodavateli na své náklady. Zákonná lhůta se počítá od data doručení výrobku na reklamaci na provozovnu Poskytovatele. Do zákonné lhůty se nezapočítává doba přepravy opraveného/nového výrobku od Dodavatele Kupujícímu.

7.2 Poskytovatel je povinen vydat spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Poskytovatel zároveň informuje spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace Dodavatelem.

7.3 Kupující musí postupovat v souladu s reklamačním řádem, jinak hrozí zdržení nebo dokonce vrácení reklamace zpět.

 

7. Zánik a změna smlouvy

7.1  Výpověď smlouvy ze strany Kupujícího před dodáním zboží se nikterak nedotýká činnosti poskytovatele uskutečněné na základě zprostředkovatelské smlouvy do doby, než se Poskytovatel o výpovědi dozvěděl. Tzn. smlouvu nelze vypověděť např. v případě, kdy bude zboží již odesláno od dodavatele. Upozorňujeme, že údaje o odeslání zboží jsou měněny v našem systému vždy s uřcitým zpožděním.

7.2 Zjistí-li Poskytovatel dodatečně, že Kupujícím objednané zboží nemá Dodavatel na skladě, nabídne Kupujícímu zboží alternativní(bude-li takové k dispozici) a nebude-li Kupujícím odsouhlaseno, vrátí celkovou částku na účet Kupujícího a objednávku zruší.

 

8. Odstoupení od smlouvy a vrácení peněz

8.1 Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 obč. zákoníku, je ze zákona oprávněn odstoupit od smlouvy s Poskytovatelem a Dodavatelem bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy prokazatelně informovat Poskytovatele a Dodavatele formou jednostranného právního jednání. Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu dle přílohy nařízení vlády č. 363/2013 Sb., je k dispozici níže.

8.2 Zákonná lhůta pro vrácení zboží je 14 pracovncíh dní.

8.3 Pokyny pro vrácení zboží najdete ZDE. Přijetí vráceného zboží zajišťuje Poskytovatel na provozovně na území ČR, dopravu k Dodavateli zajišťuje Poskytovatel na své náklady. Dodavatel vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho přijal (nikoli však dříve než mu případně spotřebitel předá zpět zboží způsobem uvedeným výše). Spotřebitel v souladu s ust. § 1832 odst. 1 věty druhé zák. č. 89/2012 Sb. souhlasí, že mu v případě odstoupení od kupní smlouvy budou peněžní prostředky vráceny formou kuponu na další nákup. Tento souhlas může kdykoliv po vystavení kuponu odvolat kliknutím na příslušný odkaz v emailu s kuponem, v zákaznickém účtu nebo prostým informováním provozovatele prostřednictvím helpdesku, pokud již kupon nevyužil.

8.4 V případě vrácení peněz složenkou zákazníkovi na území Slovenské repubilky bude vzhledem ke své výši zákazníkovi přeúčtován poplatek za platbu složenkou a vrácení peněz o tuto částku poníženo. Doporučujeme tedy při vracení peněz volit metodu převodu na bankovní účet.

8.5 Poskytovatel i Dodavatel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit z důvodu chybně uvedených údajů u inzerovaných produktů (např. skladové dostupnosti, ceny, aj.) a v případě neřešitelných problémů s vyřízením objednávky.

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednávkou služby je zákazník srozuměn s tím, že jeho osobní údaje poskytnuté Poskytovateli, budou použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou poskytnuty třetím stranám vyjma Dodavatele a přepravních společností*.

9.2 Uživatel je sdělením svých údajů při používání nákupní galerie (nákup, účast v soutěži, přihlášení k odběru novinek, přispěním v diskusi, použitím zákaznického servisu, vyplněním emailové adresy v košíku i při neodeslání objednávky, přihlášením k odběru notifikací v prohlížeči aj.) srozuměn se zasíláním informací souvisejících se službami nákupní galerie Svetomat a Dodavatelů na elektronickou adresu Uživatele uvedenou při registraci či v objednávce a dále je srozuměn se zasíláním obchodních sdělení na tuto adresu z důvodu oprávněného zájmu*.

9.3 Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu plnění smlouvy a dalších maximálně 10 let, pokud to vyžaduje plnění daňových povinností*.

9.4 Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa. 

9.5 *Více informací v sekci GDPR – zásady zpracování osobních údajů

 

10. Dodavatelé 

10.1 SHUNHUI., Ltd.

10.2 DUWUYI., Ltd.

 

Právní předpisy

Směrnice Evropské unie

  • směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (anglicky/česky)
  • směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/95/EC o omezení aplikací jistých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (anglicky/česky)


Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Prováděcí vyhláška č. 352/2005 Sb.

Vyhláška č. 352/2005 Sb. o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpadem

Upozornění:

Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé , zejména tzv. těžké kovy, které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody a mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. Recyklací kovových látek obsažených v bateriích lze dosáhnout významných energetických a materiálových úspor primárních surovin.

Symbol přeškrtnuté popelnice můžete najít přímo na našich bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, která baterie nebo akumulátory obsahují. Tento symbol vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadkového koše, popelnice ani kontejneru s komunálním odpadem. Vyhazování baterií do sběrných nádob určených pro komunální odpad nebo do volné přírody je přísně zakázáno.

 

12. Zásady používání souborů cookie

Uživatel dává provozovateli používáním nákupní galerie souhlas se zpracováváním tzv. “cookies”, čímž usnadňuje poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu “cookies” či podobných nástrojů. Je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají.
Uživatelé mají možnost odmítnout, aby “cookies” nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

12.1 Podmínky pro použití cookies

Co je to soubor cookie?

Soubory “cookies“ jsou malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho koncového zařízení či jeho paměti. Tyto soubory našemu webu umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě, nastavení Vašeho prohlížeče, jazyk, který preferujete a další informace. Vaše příští návštěva našich stránek tak může být mnohem rychlejší a více odpovídající Vašim zájmům. Bez souborů cookies by procházení našeho webu bylo mnohem složitější. Tyto soubory nám mimo jiné pomáhají přizpůsobit naši nabídku právě Vašim potřebám a využívat službu Google Analytics. Obecné informace o souborech cookie naleznete např. zde (https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)
Používání cookie souborů nutně neznamená, že nám poskytujete Vaše osobní údaje, avšak v případě, kdy nám své osobní údaje poskytnete (např. z důvodu, abychom Vám mohli dodat objednané výrobky), může dojít k propojení Vašich osobních údajů s informacemi obsaženými v souborech cookies, ovšem pouze za účelem zkvalitnění naší nabídky, která tak bude více odpovídat Vašim individuálním zájmům či potřebám. Vaše osobní údaje samozřejmě chráníme za použití těch nejmodernějších technologií a dalším osobám či firmám je sdělujeme pouze v nezbytně nutném rozsahu. V některých případech nám ale poskytnutí Vašich osobních údajů může ukládat zákon.

Mohu ukládání souborů cookies do mého zařízení nějak zabránit?

Stačí používat některý z běžných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies zcela zakázat. Pokud však zakážete i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožníte tím fungování některým funkcím, které vám pomáhají.

Zpracovávání analytických cookies z naší strany můžete mít snadno pod kontrolou, pokud budete používat tento přídavný program od Googlu (lze spustit pouze z počítače). Vypnutím analytických cookies nám nicméně bohužel podstatně ztížíte zlepšování našeho internetového obchodu.

Více v rubrice Cookies.

13. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi Kupujícím a Poskytovatelem/Dodavatelem mohou být řešeny před obecnými soudy nebo mimosoudním řešením spotřebitelských sporů (ADR) prostřednictvím České obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, více informací najdete na www.coi.cz.

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tyto obchodní podmínky užití nabývají platnosti 10.5.2019.

Vzor oznámení o odstoupení od smlouvy naleznete v interaktivní podobě na této stránce

[quform id=”2″ name=”Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy”]